Her kan du få viden om sekterisme og negativ social kontrol

Vi har indsamlet en masse viden om sekterisme, negativ social kontrol og tilstødende emner. Hvis du har en fortælling, rapport, artikel eller bog som du mener, hører hjemme i vores database, er du meget velkommen til at kontakte os

Personlige fortællinger

Her kan du finde en række personlige beretninger, fra personer der selv har oplevet sekterisme eller negativ social kontrol

Rapporter, artikler og viden

Vi har indsamlet rapporter, artikler og anden relevant viden om sekterisme eller negativ social kontrol

Bøger

Her finder du en oversigt over anbefalelsesværdige bøger der omhandler sekterisme eller negativ social kontrol

RAPPORTER, ARTIKLER OG VIDEN

SUND TRO

I Danmark har vi religionsfrihed, og det betyder, at enhver har lov til have, udøve og skifte deres tro som de ønsker. I InsideOut støtter vi den sunde tro, og den kan kort beskrives som en tro og en praktisering af religion, som lægger sig inden for rammerne af menneskerettighedserklæringen. Vi anerkender enhvers ret til at tro og praktisere religion, så længe dette ikke krænker andres fundamentale menneskerettigheder.

I InsideOut har vi stor respekt for den støtte, kærlighed og fællesskab som findes i sunde trossamfund, og vi ser på ingen måde tro og religion som noget negativt. Det problematiske sker, hvis en religion eller trossystem udnyttes af nogle mennesker til at manipulere med andre mennesker, således at disse mennesker får deres fundamentale menneskerettigheder krænket eksempelvis ved at få deres frihed indskrænket.

Vi har et godt samarbejde med flere forskellige religiøse foreninger og kirker, og vi arbejder sammen for at styrke den sunde tro og de sunde trossamfund i Danmark.

Menneskerettighedserklæringen

Religionsfrihed i den danske samfund

Videnskab.dk: Religion kan have større effekt på vores helbred, end vi har troet

Når det sunde bliver usundt

Radikaliseringens modgift

Interview med Camilla Louise Johnson: At miste Gud var værre end at miste noget menneske

Danmarks Grundlov

EKSTREMISME

I InsideOut arbejder vi med den forståelse af ekstremisme, som præsenteres i regeringens handleplan fra 2016:

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

Som det beskrives i Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes håndbog om forebyggelse af ekstremisme henvendt til de danske kommuner, er ekstremisme derudover ofte kendetegnet ved:

• Manglende respekt for andre menneskers frihed og rettigheder
• Manglende respekt for institutioner og beslutningsprocesser i det repræsentative demokrati
• Forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende
• Lukkethed og fokus på et opfattet modsætningsforhold mellem ‘os’ og ‘dem’

National handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering (2016)

Håndbog til kommuner om kommunal håndtering af sager vedr. radikalisering og ekstremisme

Relevant lovgivning vedr. radikalisering og ekstremisme

NEGATIV SOCIAL KONTROL

I InsideOut arbejder vi til dels med den forståelse af negativ social kontrol, som præsenteres i regeringens handleplan fra 2016:

Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop. Piger og kvinder er særligt udsatte for negativ social kontrol. Også drenge kan udsættes herfor, men det sætter typisk ind på et senere tidspunkt i deres liv, f.eks. i forbindelse med valg af ægtefælle, seksualitet og uddannelse.

Det kan få konsekvenser for den enkelte i form af f.eks. manglende frihed og ligestilling samt deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter. Den sociale kontrol vil ofte af familien blive begrundet i et ønske om at passe på sit barn, så barnet eller den unge ikke får et dårligt rygte, ikke bliver udsat for dårlig påvirkning og ikke har en adfærd, som er i modstrid med familiens æreskodeks.

Som det fremgår af citatet, sættes ‘negativ social kontrol’ ofte i relation til ‘æresrelaterede konflikter’ både politisk, i mediebilledet og i den brede offentlighed. I InsideOut mener vi, at denne sammenkædning kan være problematisk, da den efterlader det indtryk, at ‘negativ social kontrol’ er et kulturelt/religiøst problem, der knytter sig til bestemte religioner og kulturer – det ses blandt andet ved, at regeringens arbejde med forebyggelse af negativ social kontrol er forankret i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I InsideOut arbejdet vi for at forebygge og sætte fokus på den negative sociale kontrol som finder sted i radikale og ekstreme kristne trossamfund og sekteriske miljøer i Danmark. I Børns Vilkårs rapport om negativ social kontrol fra 2019 konkluders det, at der mangler specialiseret viden om negativ social kontrol i lukkede kristne miljøer, og Børns Vilkår anbefaler, at der oprettes et specialkorps, eksempelvis forankret i VISO, som skal kunne rådgive og bistå med sagsoplysningen for kommuner og skoler om lukkede kristne miljøer, ligesom der i dag eksisterer specialviden i VISO om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter i relation til miljøer med minoritetsbaggrund. Børns Vilkår anbefaler derudover, at der skal udvikles et offentligt financieret tilbud, hvor børn og unge kan få støtte af specialiseret fagpersonale, når de forlader et lukket kristent miljø. InsideOut nævnes i denne sammenhæng som en af de eneste organisationer, der er på nuværende tidspunkt løfter denne opgave.

Udlændinge- og integrationsministeriet: Om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Adfærdskontrol og tankefængsel – Børns oplevelser med negativ social kontrol

VISO: Rådgivning om æresrelaterede konflikter

Debat på Folkemødet 2019: Hvad er der galt med social kontrol? (video)

SEKTERISME OG DESTRUKTIVE FÆLLESSKABER

I InsideOut forstår vi en religiøs gruppering som sekterisk, når den lever op til de tre kriterier, som Michael Dupont, Antropolog og Ph.d. præsenterer i teksten “Hvilke sociale mekanismer skal der til for, at der er tale om en sekt? Fanatisme, sekterisme og social vold”:

1) Gruppen har trukket sig fra det bredere samfund, og lever fysisk og psykisk afsondret fra omverdenen. 

2) Der er en regelstyret meningsdannelse og hierakisering af individer.

3) Der sker sanktioner og afstraffelser af medlemmer af gruppen, som ikke efterlever de to første principper (i tilfredsstillende grad).

For at en gruppering kan forstås som sekterisk, må den derudover have en særlig religiøs lære. Det er vores erfaring i InsideOut, at en sekt ofte er ledet af én person eller ét lederskab/ældsteråd, som gruppen oplever som værende ‘særligt udvalgt’, som har den fulde kontrol over medlemmer. Vi ligger derudover vægt på, om gruppen tilsidesætter almene menneskerettigheder og den danske demokratiske leveform til fordel for deres ‘højere formål’ (ekstremisme).

Når vi bruger begrebet destruktive fællesskaber, henviser vi til grupperinger af mennesker, som på den ene eller den anden måde lever under sektlignende forhold med negativ social kontrol, uden gruppen nødvendigvis kan kategoriseres som en egentlig sekt.

Sekterisme og destruktive fællesskaber er præget af negativ social kontrol, ekstremisme og radikalisering. Det er vigtig at understrege, at vi i InsideOut støtter den enkeltes samt gruppers ret til at praktisere sund tro, og at vi anerkender det store sociale arbejde som mange trossamfund gør hver eneste dag i Danmark. Vi arbejder mod den usunde tro, som kan forstås inden for rammerne af sekterisme og destruktive fællesskaber, og som er kendetegnet ved ekstremisme, radikalisering og negativ social kontrol.

Hvilke sociale mekanismer skal der til for, at der er tale om en sekt? Fanatisme, sekterisme og social vold

Gyldendals Den Store Danske: Sekt

Cults, explained (video)

What are the signs of a Destructive Cult? Cult Education Institute Videos with Rick Alan Ross (video)

Is joining a Cult a personal choice? Cult Education Institute Videos with Rick Alan Ross (video)

How to tell a cult from a religion

Guds bedste børn (video)

Et tidligere medlem af en sekt forklarer, hvordan vi alle sammen kan blive hjernevasket

PSYKISK VOLD

Den 1. april 2019 trådte en ny straffebestemmelse i kraft, der kriminaliserer psykisk vold. Bestemmelsen lyder:

§ 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagende gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdige, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Allerede tilbage i 2009 satte seniorkonsulent i Børns Vilkår Bente Boserup fokus på den psykiske vold der foregår i nogle religiøse sekter med spørgsmålene: Er det vold, når børn på to-tre-fire år bliver udsat for djævleuddrivelse ved, at voksne i ekstase råber barnet ind i ansigtet? Og hvad med de børn, som opdrages med daglige trusler om dæmoner og Helvedes flammer? Vi mangler regler for, hvordan vi beskytter danske børn i religiøse sekter mod især psykisk vold (…) Danske børn er ikke deres forældres ejendom; de har deres egne rettigheder. Det gælder selvfølgelig også for børn, hvis forældre tilhører specielle religiøse trossamfund. Der er også tale om psykisk vold, manglende forældreevne og overgreb, når man udsætter børn for gruppeekstase, tungetale, djævleuddrivelse og opdragelsesmetoder, der bygger på idealer om ubetinget lydighed over for Gud/sektledelsen.

Ifølge Holdepunktet skal psykisk vold mod børn forstås som en systematisk nedbrydning af barnets selvværd. Det kan blandt andet vise sig som:

  • At barnet skældes voldsomt ud
  • At barnet udsættes for vedvarende kritik og nedladende udtalelser om for eksempel sit udseende, sine følelser eller adfærd
  • At barnet omtales, som om det ikke er noget værd
  • At barnet får placeret uberettiget eller overdreven skyld på sig
  • At barnet får trusler om at blive forladt eller straffet
  • At barnet forhindres i at have kontakt med vigtige personer, for eksempel bedsteforældre, venner eller den anden forælder
  • At barnets modenhed og alder ikke respekteres. Det kan for eksempel være at stille krav til et 2-årigt barn om at spise uden at spilde, eller at man taler med barnet om ”voksenting”
  • At barnet overvåges via GPS-udstyr eller mobiltelefon

Lov nr. 329 af 30. marts 2019 om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)

Børnemishandling i Guds navn

Psykisk vold mod børn

VIVE: Psykisk vold mod børn i hjemmet

RADIKALISERING

I InsideOut arbejder vi med den forståelse af radikalisering, som præsenteres i regeringens handleplan fra 2016:

Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.

Som det beskrives i Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes håndbog om forebyggelse af ekstremisme henvendt til de danske kommuner, er ‘radikalisering’ en samlebetegnelse, der dække over et individ eller en gruppes bevægelse mod ekstremisme, herunder:

• Gradvist eller pludseligt engagement i en ekstremistisk gruppe eller miljø (on- eller offline)
• Gradvist eller pludselig identificering eller identitetsfusion med ekstremistiske personer eller grupper
• Gradvist eller pludselig identificering med en ideologi, sag eller fortælling
• Gradvist eller pludselig brug eller retfærdiggørelse af kriminelle handlinger med reference til en ideologi, sag eller fortælling
• Stigende eller pludseligt had til bestemte grupper eller personer
• Rekruttering, selvrekruttering og mobilisering

National handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering (2016)

Håndbog til kommuner om kommunal håndtering af sager vedr. radikalisering og ekstremisme

Relevant lovgivning vedr. radikalisering og ekstremisme

PERSONLIGE FORTÆLLINGER

Udstødt – en podcast om Jehovas vidner

I denne podcast taler Frank Flemming Jensen, som selv har været Jehovas Vidne, med andre tidligere Jehovas vidner. Hør podcasten, der hvor du normalt hører dine podcasts, eksempelvis på Spotify. Podcasten har også en facebookside, som du finder her: 

Udstødt – En podcast om Jehovas Vidner

Derfor forlader jeg Evangelist

I denne artikel fortæller blogger Eva Maria Jørgensen, hvorfor hun valgte at forlade Evangelist. 

“På mange måder var det en utrolig lykkelig tid i mit liv, fordi jeg følte, at de hverdagsting, jeg hjalp til med, var med til at gøre en forskel både i menneskers liv og i verden. Men der var ikke så meget frihed til at mene noget andet eller gøre noget andet, end man fik besked på”

Læs fortællingen her:

Derfor forlader jeg Evangelist

Heidi: Jeg mistede mine børn til Ruth

I denne artikel fortæller Heidi, hvordan hun mistede kontakten til sine børn, da hun forlod Faderhuset efter 14 år.

“Jeg måtte flytte hjem til min mor som 42-årig. Men det var et valg mellem liv og død. Ville jeg leve, måtte jeg forlade Faderhuset, siger Heidi”.

Læs artiklen her:

Heidi: Jeg mistede mine børn til Ruth

Natascha Valentin blev forført af radikal frikirke

I denne artikel fortæller Natascha om hendes oplevelse med ‘Byens Kirke, som hun var medlem af i to år.

“Christian Laursen Raburn havde fundet på en leg, hvor de unge skulle dyste om at skubbe hinanden i vandet, mens de balancerede på et trægelænder. Selvfølgelig kunne de store, stærke drenge skubbe de mindre piger i vandet, og dermed var det dem, der skulle have en konsekvens”

Læs artiklen her:

Præsten truede med at sætte ild til hendes venner – Natascha Valentin blev forført af en radikal frikirke

Maria brød ud af Jehovas Vidner: Værst er at miste sine børn

I denne artikel fortæller Maria Alexander om sin oplevelse med at forlade Jehovas Vidner.

“Min mors kærlighed er åbenbart betinget af, at jeg er i Jehovas Vidner, og det gør mig ked af det. Andre er kommet med udfald mod mig på Facebook, og jeg var luft for tidligere trosfæller, jeg mødte i byen” 

Læs artiklen her:

Maria brød ud af Jehovas Vidner: Værst er at miste sine børn

Broen til ruin

Anette Iren Johansen forlod Scientology i København med en gæld på cirka tre millioner kroner.

“De bad hende om at underskrive en check på 40.000 dollar. Hun sagde, at hun endnu ikke havde pengene. Men endte alligevel med at skrive under, for hun ville ikke trække sig fra aftalen, selvom hun følte sig presset ind i den. Dagen efter stod hun på scenen i Saint Hill sammen med Scientologys øverste leder. Folk klappede af hende. Hun følte sig både stolt og vigtig. Men havde en underlig fornemmelse i maven”

Læs fortællingen her:

Broen til ruin

BØGER

MÅNEDENS BOG: ONDSKABENS PSYKOLOGI

Hvad er ondskab og hvad får mennesker til at udføre grusomme handlinger? Man har troet, at det kun var mennesker med psykiske eller neurologiske afvigelser, der stod bag ondskaben. Efterhånden træder der et mere skræmmende billede frem. Chokerende er det, at torturbødlen, terroristen, videnskabsmanden, og soldaten, der piner og ydmyger deres ofre, kan være en person, som er lig vores nabo eller bekendte. Blot har de været udsat for systematiske, psykologiske påvirknings­strategier, der fremmer ondskaben. I bogen diskuteres nogle af disse strategier.

Af Rolf Kuschel og Faezeh Zand.

Jeg er forbudt

Jeg er forbudt

Anouk Markovits

Breaking Hate

Breaking Hate

Christian Picciolini

Forklædt

Forklædt

Irene Rønn Lind

Sekten på Tågeøen

Sekten på Tågeøen

Mariette Lindstein

White American Youth

White American Youth

Christian Picciolini

Den skjulte sandhed

Den skjulte sandhed

Mikkel Thorup, Maria Brockhoff & Rikke Alberg Peters

Afhopperen - Mine 20 år i Scientology

Afhopperen - Mine 20 år i Scientology

Robert Dam

Escaping Utopia

Escaping Utopia

Janja Lalich og Karla McLaren

Svært barn har mange navne

Svært barn har mange navne

Camilla Louise Johnson

Cults inside out

Cults inside out

Rick Alan Ross

Crisis of Conscience

Crisis of Conscience

Raymond Franz

Moonie

Moonie

Iben Melbye

Vorherres lille vidne

Vorherres lille vidne

Susanne Benderfeldt og Trine Lundager

Not without my sister

Not without my sister

Kristina, Celeste og Juliana

Sekt barn

Sekt barn

Charlotte Essén

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende

Carla Luffe

Charismatic Cult Leaders

Charismatic Cult Leaders

Thomas-Streissguth

Take back your life

Take back your life

Janja Lilich og Madeline Tobias

Cult proofing your kids

Cult proofing your kids

Dr. Paul Martin

Eftertro

Eftertro

Anders Stjernholm

Ondskab - Rith stjal mit liv

Ondskab - Rith stjal mit liv

Sophia Evensen

Gaslighting

Gaslighting

Stephanie Sarkis

Terror, Love & Brainwashing

Terror, Love & Brainwashing

Alexandria Stein

I en anden verden

I en anden verden

Grace McCleen

Lunch with a Sociopath

Lunch with a Sociopath

Lucie Lilly Pawlak

Jesus-soldaten

Jesus-soldaten

Tonje Egedius og Anders Torp

Cults in our midst

Cults in our midst

Margaret Thaler Singer

Inside Out

Inside Out

Alexandra Stein

Mit livs omvej

Mit livs omvej

Jacob Egevang og Martin Herbst

Nittennåttifire

Nittennåttifire

Geir Isene

Hjælp

I InsideOut har vi stor viden om livet i og efter et religiøst destruktivt fællesskab, samt de udfordringer man kan opleve som pårørende. Du kan ringe eller skrive til os og få sparring, hvis du er i tvivl om, om du er i berøring med et sekterisk / destruktivt fællesskab. InsideOut har et stort netværk og samarbejder med en række dygtige fagfolk, og kan tilbyde vejledning og støtte til dig, i lige netop den situation du står i.

Vi tilbyder blandt andet juridisk støtte og bisidderhjælp, hvis du har brug for hjælp til eksempelvis kommunale-, retslige- eller sundhedsmæssige anliggender, såsom møder i kommunen, med lægen, i a-kassen, i fagforeningen, i retten eller andre situationer, hvor du har brug for støtte.

Kontakt os via nedenstående formular, hvis du har brug for hjælp!

 

Vi kan altid hjælpe dig, hvis du har brug for at tale med nogen. Vi kan sætte dig i kontakt med andre, som har stået i samme situation som dig. Derudover samarbejder vi med fagfolk med ekspertise inden for området, og kan derfor matche dig med rådgivere med særlig viden og erfaring, eksempelvis psykologer, terapeuter, coaches, socialrådgivere, pædagoger og fagfolk med særlig børnefaglig ekspertise.

Kontakt os

Du kommer i kontakt med InsideOut ved at udfylde nedenstående formular

Alternativt kan du ringe på telefonnummer +45 71 81 45 29

Vores telefontid er torsdag 18:30 – 21:30 og søndag 12:00 – 18:00 

I akutte tilfælde kan du altid ringe og ligge en besked – så vender vi tilbage hurtigst muligt

Om InsideOut

InsideOut er en humanitær hjælpeorganisation drevet af frivillige, og organisationen har eksisteret siden 2016. Organisationen blev stiftet som en reaktion på, at det på daværende tidspunkt var meget svært at få den rette hjælp, til at bryde med et destruktivt fællesskab / negativ social kontrol.

InsideOuts formål er
 at give den rette støtte, til mennesker der har brudt med et destruktivt fællesskab, eller har brug for hjælp til at forlade et sådant miljø. Samtidig er det InsideOuts formål at tilbyde pårørende vejledning, samt at samle og udbrede viden om sekterisme, destruktive fællesskaber og negativ social kontrol i religiøse fællesskaber.

InsideOut blev stiftet af Camilla Louise Johnson, som er opvokset i et lukket frikirke-miljø, og senere var medlem af Faderhuset i 7 år. Da Camilla forlod Faderhuset i 2008, var hun 32 år, og stod pludselig uden noget netværk, og havde svært ved at få den rette hjælpe og forståelse for sin situation. Efter at have fundet  fodfæste i livet, skrev hun i 2015 sin selvbiografi "Svært barn har mange navne". Hun blev herefter kontaktet af mange, der ligesom hende selv manglede støtte og forståelse for deres oplevelser med sekterisme og negativ social kontrol. Samtidig var det klart, at der i det danske samfund manglede viden om, hvad negativ social kontrol og sekterisme er, hvilke konsekvenser det har for det enkelte individ, og hvilken hjælp man har brug for, når man har været i berøring med et sådant miljø.

InsideOuts bestyrelse

Camilla Louise Johnson

Camilla Louise Johnson

Formand og stifter af InsideOut

 

Lucas Benderfeldt

Lucas Benderfeldt

Bestyrelsesmedlem og projektkonsulent

Helene Stage Madsen

Helene Stage Madsen

Frivilligkoordinator og socialrådgiver

Susanne Benderfeldt

Susanne Benderfeldt

Bestyrelsesmedlem og psykolog

Martin Johnson

Martin Johnson

Bestyrelsesmedlem og coach

Yvonne Guldberg

Yvonne Guldberg

Bestyrelsesmedlem og socialrådgiver